AREÁL CVERNOVKA

Urbanistická štruktúra, bytové domy.

Bývanie je téma, ktorá sa v architektúre skloňuje vo všetkých pádoch. Patrí k základným životným potrebám. Jeho dostupnosť však v mnohých prípadoch presahuje možnosti niektorých skupín obyvateľstva. Je neodmysliteľnou súčasťou architektúry v dnešnej dobe. Dáva či už prázdnemu priestoru alebo starým objektom uprostred sídliska zmysel.  Zmeny životného štýlu, zmena sociálnej kondície spoločnosti prinášajú nové požiadavky na tento typologický druh. Dôležité je, že sa vývoj posúva aj v tomto smere a prináša nám inovácie.

 

Úlohou práce bolo vytvoriť návrh urbanistickej štruktúry a bytového objektu v areáli Cvernovka v Bratislave.

Súčasťou tejto práce bolo definovanie základných pojmov danej problematiky, analýza územia a návrh môjho riešenia.

 

Hlavným zámerom pri navrhovaní bolo vytvorenie takej urbanistickej štruktúry, ktorá bude rovnako fungovať pre občiansku vybavenosť, bývanie a zmiešanú štruktúru. Zároveň bude nadväzovať a fungovať s tou časťou areálu, ktorú som sa rozhodla zachovať.

 

KULTÚRNY DOM BARDEJOV

Objekt zastrešujúci všetky kultúrne akcie v rámci mesta.

Účelom bolo navrhnúť objekt zastrešujúci všetky kultúrne akcie v rámci mesta. Táto stavba ponúka zázemie pre mladých tvorivých ľudí, ale slúži aj ako oddychové, kultúrne a vzdelávacie centrum pre obyvateľov Bardejova a okolia.

 

Ide o budovu, ktorá obsahuje viacero na prvý pohľad nesúvisiacich funkcií, fungujúcich nezávisle od seba, ale v skutočnosti sa navzájom podporujú. Potrebná je plynulosť, jasnosť a dobrá orientácia v objekte. Vytvorila som prostredie, kde si každý nájde „to svoje“, či už ide o vzdelanie, kultúru ,spoločenské vyžitie či relax. Je to kultúrny dom, ktorý dokáže reflektovať aktuálne požiadavky na trávenie voľného času. V dnešnej dobe, keď  môžeme informácie získať kdekoľvek, nie je dôležitá len šírka obsahu, ale aj výučba tohto obsahu, ktorá môže robiť toto kultúrne centrum zásadovým. Vytvorenie nového vzťahu medzi informáciami, vzdelaním, umením a kultúrou. Navrhla som priestor na vykonávanie spoločenských a záujmových aktivít, vzdelávacích a umeleckých činností či besedy.

 

Tento kultúrny dom pozostáva z knižnice, kafetérie, výstavných priestorov, ktoré môžu byť využívané taktiež na prednášky alebo besedy. Hlavnou časťou  objektu je univerzálna sála slúžiaca ako kino sála, divadelná sála či sála určená na podujatia väčšieho rozmeru ako sú koncerty či festivaly s prepojením na exteriér.

BYTOVÝ DOM RAČA

Polyfunkčný bytový dom.

Objekt polyfunkčného bytového domu sa nachádza v katastrálnom území Bratislava Rača. Novostavba pavlačového polyfunkčného bytového domu, ktorý dopĺňa zástavbu na Černockého a Cypriánovej ulici má celkom 17 bytových jednotiek. Prevládajúcou funkciou danej lokality je bývanie s prevahou bytových domov doplnené o občiansku vybavenosť. Dostatočné zastúpenie tu má aj šport.

 

Hmotovo- priestorová skladba prevažne pozostáva z bytových budov do 4.NP. Na tomto území sa nachádza dostatok zelene, Pozemok má viacero limitov, ktoré je potrebné v danom riešení zamedziť a potenciálov, ktoré, práve naopak, využiť.

BAUMGARTNEROV DOM

Národná kultúrna pamiatka BŠ.

Meštiansky dom je Národnou kultúrnou pamiatkou, tvorí súčasť radovej zástavby severnej strany ulice A. Kmeťa, situovanej v centrálnej pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica. Ulica prebieha východozápadným smerom stredom zástavby historického jadra od Sv. Antona ku štiavnickým baniam. Západne od domu stojí komplex Kammerhofu, bývalého úradu.

 

Dom je postavený na dlžníkovej parcele prechádzajúcej cez celú dĺžku bloku až k Striebornej ulici, do ktorej je orientovaný západný vstup.

 

Dispozíciu domu je možné celkovo charakterizovať ako 3-krídlovú s ústredným nádvorím, pozostávajúcu z hlbokého severného uličného krídla, na a ktoré priamo nadväzuje západné dvorové a južné západné krídlo.